Log in
  • Home
  • 正面管教家长讲师班 (Teaching Parenting the Positive Discipline Way)

正面管教家长讲师班 (Teaching Parenting the Positive Discipline Way)

  • 14 Jan 2020
  • 9:00 AM (UTC+08:00)
  • 16 Jan 2020
  • 5:00 PM (UTC+08:00)
  • 昆明, 云南, 中国(Kunming,China)

带领者: 欧剑云(Emily Ou)

日期和时间
01/14/2020​-01/16/2020​, 9:00am - 5:00pm

地点:昆明, 云南, 中国

带领者背景:

美国注册正面管教家长导师CPDT 
福建首位美国注册正面管教学校导师CPDT 
福建首位鼓励咨询师国际认证导师 ECMT 
福建首位婚姻鼓励咨询师国际认证导师 ECCMT 
美国正面管教协会认证早教儿童正面管教讲师 
国际认证解密青春期养育讲师 
国际认证赋能职场引导师EPW 
国家二级心理咨询师 
拆书帮福州分舵前舵主 
福建首位三级拆书家 
非暴力沟通实践者 
国内首批认证Smile Keepers微笑守望者带领人 
多年管理咨询工作经验 
双学士学位,硕士

欧老师是目前国内少有的拥有四项导师资质的学术型导师,已经在全国各地开展几十期家长讲师认证班、学校讲师认证班、鼓励咨询师认证班和婚姻鼓励咨询师认证班。

费用:全国统一价5800, Limit 30

报名链接:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg5NDE2NDgyNQ==&mid=2247483684&idx=1&sn=3f0118a164faa2be47583b3d22049bef&chksm=c0228b12f75502046f8b880d3ab119f877bd0ffe19a64ac509fa8b6354de05a48303f43a568f&mpshare=1&scene=1&srcid=09213IPhU2INZ6sYITVAPK9J&sharer_sharetime=1569072575283&sharer_shareid=1296ede4f578320d848f4e0b5460424d&key=c17b23d4599683cbc54f8ea1304e85bfe4670341304d355a41269726a6352948c9b62165b37b0e77ada7915fea559d34e4fb98b75c6e8a5f1d483a188a7bf9fbae2ba804a7e0c3247c5cf1ee18e2b2f4&ascene=0&uin=NzUzNjQxMDU%3D&devicetype=iMac+MacBookAir5%2C1+OSX+OSX+10.9.5+build(13F1911)&version=11020201&lang=zh_CN&pass_ticket=q%2FOpXbsA4i5Iq8MHKAj%2FviIrTpR9e4ZY7alUwvLQ1uQ%3D

欧剑云(Emily Ou)​, oujianyun@qq.com, 13459463760

© Positive Discipline Association | Terms and Conditions

PO Box 888244, Atlanta, GA 30356
Toll-Free: 1-866-767-3472
Fax: 1-855-415-2477
E-mail: info@positivediscipline.org